Otwarty konkurs ofert na realizację Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży - "Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Ogłoszenie o konkursie ofert


„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"
realizującego założenia i priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 r.

Kujawsko - Pomorski  Kurator Oświaty działając w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  ogłasza konkurs ofert na programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży
w 2008 roku "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".

1.   Wnioski o dofinansowanie składane na konkurs muszą uwzględniać cele i priorytety
zawarte w Rządowym Programie Wyrównywania Szans Edukacyjnych i Młodzieży w 2008 r. – „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".

Cele: 
 
-  zwiększenie liczby zajęć edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym;
w tym realizowanych w innych formach wychowania przedszkolnego;
-  wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego skierowanej do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia;
-  opracowanie i wdrożenie regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych skoncentrowanych na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty przez wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia
i wychowania;
-  zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, w formach promujących aktywny
i zdrowy tryb życia, oraz organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania
i zdolności, w tym dodatkowych zajęć sportowych pozaszkolnych i pozalekcyjnych;
- wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych.  
Priorytety:
 
- Kształtowanie podstawowych umiejętności życiowych, szczególnie w zakresie komunikowania się, krytycznego i twórczego myślenia oraz budowania poczucia wartości młodego pokolenia.
- Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, rozwijanie talentów i twórczości młodego pokolenia oraz umiejętności uczestniczenia w kulturze. Organizowanie wycieczek edukacyjnych do instytucji kultury, obiektów turystycznych i innych miejsc związanych z programem, połączonych z warsztatami kształcenia umiejętności artystycznych, naukowych, turystycznych młodego pokolenia.
- Wspieranie aktywności i inicjatyw dzieci i młodzieży na rzecz społeczności szkolnej (placówkowej, środowiskowej), w tym szczególnie działań wolontariatu.
- Promowanie autorskich programów inspirujących młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego (w tym szczególnie przygotowywanych przez młodzież).
-  Przygotowanie materiałów z zakresu kształtowania różnorodnych umiejętności młodego pokolenia (życiowych, artystycznych, naukowych, turystycznych), niezbędnych do przeprowadzenia i kontynuowania programu.
- Upowszechnianie dobrych praktyk współpracy szkół, placówek, organizacji pozarządowych, w zakresie realizowanego programu.  

Beneficjenci pośredni Programu:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje, które w okresie trwania programu zdecydują się na wdrożenie regionalnych lub lokalnych programów służących zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych uczniów.
 
Beneficjenci końcowi Programu (osoby bezpośrednio korzystające z pomocy):

-  dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół wymienionych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
-  oraz w § 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 42), ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

a)      pochodzących z terenów wiejskich,
b)      niepełnosprawnych,
c)      z problemami wychowawczymi,
d)      wykazujących problemy w nauce,
e)      zagrożonych przerwaniem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz ukończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia,
f)       pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

Sposób realizacji i finansowanie programu:

Organem koordynującym program jest Minister Edukacji Narodowej. Koordynatorem Programu na szczeblu wojewódzkim jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski, realizujący zadania przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa (środki zaplanowane w rezerwie celowej nr 35 budżetu państwa na 2008 rok „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego") oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji.
 
1.  Projektodawcami i realizatorami mogą być organy prowadzące szkoły i placówki (wymienione w art. 9 ust 1 oraz art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty) oraz organizacje pozarządowe (wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), które zgłoszą swój udział w konkursie ofert na programy kształtujące umiejętności życiowe dzieci i młodzieży szkolnej pochodzące z terenów wiejskich szkół.
2.  Dla województwa kujawsko-pomorskiego  na realizację programu planowana jest łączna kwota w wysokości  2 848 410 zł.
3.  Wnioski (wzór - załącznik nr 1 do ogłoszenia) należy złożyć osobiście do dnia
06 października 2008r. do godz. 12.00
w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, pokój nr 302.
Na kopercie proszę umieścić dopisek: konkurs „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
 
Oferty niezgodne ze wzorem ( załącznik nr 1) - niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
4.  Termin rozstrzygnięcia konkursu:   9 października 2008 r.
 
5.  Wniosek oceniany będzie pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym.
W szczególności oceniane  będzie spełnienie wszystkich wymogów  formalnych określonych we wzorze wniosku oraz osiągnięta łączna suma punktów w tym:
 
1.  merytoryczną jakość programu, w tym jego zasięg, przewidywaną skuteczność
i trwałość rezultatów - 50 pkt.
 
2.  zgodność programu z regionalną lub lokalną polityką edukacyjną - 10 pkt.
 
3.  celowość programu, w tym możliwości rozwiązania lub złagodzenia istniejących problemów edukacyjnych oraz wykorzystania potencjału regionalnego lub lokalnego
10 pkt.
 
4.  zasadność zaplanowanych kosztów- 10 pkt.
 
5.  wysokość kosztów obsługi – 10 pkt.
 
6.  możliwość realizacji programu zgodnie z przedstawionym harmonogramem – 10 pkt.

Uwaga: Projekt przekazany do finansowania musi uzyskać minimum 60 pkt., przy czym żadne z kryteriów nie może uzyskać „0” (zero) pkt.
 
1.  Na podstawie oceny wniosków zostanie przygotowana lista dofinansowanych programów wraz z wysokością przyznanego dofinansowania, uwzględniając wielkość środków przekazanych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu na dofinansowanie programów, w ramach limitu środków.

Lista programów i ich realizatorów, którym przyznano dotację zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2.  Podmioty, którym zostanie przyznane dofinansowanie, podają do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu i wysokości dofinansowania oraz zakresie dofinansowanych zadań.

3.  Realizator programu przeprowadzi zadanie do 20 grudnia 2008 r. i sporządzi sprawozdanie merytoryczne i finansowe z jego realizacji oraz przekaże Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do 28 grudnia 2008 r.
 
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela w zakresie spraw merytorycznych
p. Kazimierz Mikulski pokój 304, tel. 052/ 34-97-602
W zakresie spraw finansowych – p. Henryka Wiatrowska, pokój 315 tel. 052/ 34-97-637
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.  Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2.  Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym.

Dodatkowo dotyczy tylko organizacji pozarządowych

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2.  Potwierdzona kserokopia sprawozdania finansowego za poprzedni rok (bilans).
3.  Potwierdzona kserokopia aktualnego statutu.
4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci weksle i deklaracji wekslowej podpisane przez osoby reprezentujące podmiot, któremu udziela się dotacji.
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 - wzór wniosku (100kB) word  
Załącznik nr 2, – projekt umowy dla organizacji pozarządowych (78kB) word  
Załącznik nr 3, - rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (86kB) pdf  
Załącznik nr 4, - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. (213kB) pdf  
 

Kujawsko-Pomorski  
    Kurator Oświaty    
Iwona Waszkiewicz  


Wytworzył: Kazimierz Mikulski (26 września 2008)
Opublikował: Michał Bazelak (26 września 2008, 15:20:01)

Ostatnia zmiana: Robert Ciechanowski (2 sierpnia 2017, 09:06:15)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10561

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij