wizytator Włocławek - ogłoszenie nr 21730

Ogłoszenie o naborze nr 21730 z dnia 05.02.2018 r.
 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
poszukuje kandydatów na stanowisko:   

wizytator 
w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

Wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 2 

Adres urzędu: 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1 - 3 
85 - 066 Bydgoszcz

Miejsce pracy: Włocławek 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
Delegatura we Włocławku 
ul. Okrzei 64
87 - 800  Włocławek
  
WARUNKI PRACY 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub w placówce. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Częste podróże i wyjścia służbowe związane z realizowanymi zadaniami. 
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: 
Kuratorium mieści się na trzecim piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowiska pracy zlokalizowane są w pokojach biurowych wyposażonych w meble biurowe i ergonomiczne siedziska, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon. 
  
ZAKRES ZADAŃ 
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w formie ewaluacji, kontroli, wspomagania i monitorowania;  
 • Wykonywanie innych zadań i czynności z zakresu kompetencji kuratora oświaty określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach odrębnych.  
WYMAGANIA NIEZBĘDNE 
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne; Status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz:
  a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub 
  c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;  
 • Nauczyciele akademiccy: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.  
 • Wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego, znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych i umiejętności redakcyjne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.  
WYMAGANIA DODATKOWE 
 • Umiejętność obsługi komputera, organizacji pracy, koordynowania i pracy w zespole.  
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 
 • Życiorys/CV i list motywacyjny; 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym lub w ww. urzędzie albo staż pracy w szkole wyższej;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;  
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE 
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;  
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia w zakresie ewaluacji zewnętrznej.  
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
 
Dokumenty należy złożyć do: 20 lutego 2018 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu 
Miejsce składania dokumentów: 
Kuratorium Oświaty 
Kancelaria pok. 300 (III piętro) 
ul. Konarskiego 1 - 3 
85 - 066 Bydgoszcz 
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wizytatora w Delegaturze we Włocławku"

INNE INFORMACJE 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. 
  
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. 
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 611 lub 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: A. Sobieszczański (5 lutego 2018)
Opublikował: Michał Bazelak (5 lutego 2018, 08:29:58)

Ostatnia zmiana: Michał Bazelak (5 lutego 2018, 08:46:14)
Zmieniono: formatowanie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1960