wizytator Toruń - ogłoszenie nr 33942

Ogłoszenie o naborze nr 33942 z dnia 13.09.2018 r. 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
poszukuje kandydatów na stanowisko:    

wizytator 
w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

Wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1 

Adres urzędu: 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1 - 3 
85 - 066 Bydgoszcz

Miejsce pracy: Toruń

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
Delegatura w Toruniu 
Stanisława Moniuszki 15/21
87-100 Toruń  

WARUNKI PRACY 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub w placówce. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Częste podróże i wyjścia służbowe związane z realizowanymi zadaniami.   

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:  
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na drugim piętrze. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem, windy i odpowiednio dostosowane toalety). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe, w tym w ergonomiczne siedziska, ważne dla pracy siedzącej.   

ZAKRES ZADAŃ 
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w formie ewaluacji, kontroli, wspomagania i monitorowania;  
 • Wykonywanie innych zadań i czynności z zakresu kompetencji kuratora oświaty określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach odrębnych.   
WYMAGANIA NIEZBĘDNE  
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne; 
 • Status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz:
  a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;  
 • Nauczyciele akademiccy: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania. 
 • Wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego, znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce;  
 • Umiejętność analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych i umiejętności redakcyjne;  
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;  
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;  
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.  

WYMAGANIA DODATKOWE 
 • Umiejętność obsługi komputera, organizacji pracy, koordynowania i pracy w zespole.  
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 
 • Życiorys/CV i list motywacyjny; 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia; 
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym lub w ww. urzędzie albo staż pracy w szkole wyższej;  
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego;   
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;  
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania;  
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;  
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;  
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;   
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE 
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;  
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia w zakresie ewaluacji zewnętrznej.  
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
 
Dokumenty należy złożyć do: 30 września 2018 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu 
Miejsce składania dokumentów: 
Kuratorium Oświaty 
Kancelaria pok. 300 (III piętro) 
ul. Konarskiego 1 - 3 
85 - 066 Bydgoszcz 
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Toruniu”

INNE INFORMACJE  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. 
  
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. 

Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 611 lub 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: K. Dorna (13 września 2018)
Opublikował: Michał Bazelak (13 września 2018, 14:35:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1749