Zadania publiczne

 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, w imieniu Wojewody wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2572, z późn.zm.)  i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:

  1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się na obszarze danego województwa;
  2. wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;
  3. współdziała z radami oświatowymi;
  4. wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
    a) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół
       publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne,
       oraz szkół i placówek niepublicznych,
    b) w stosunku do dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego
        i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;
  5. realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;
  6. opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego;
  7. organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;
  8. współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
  9. bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjuje i koordynuje działania związane z doskonaleniem nauczycieli, współdziałając z organami prowadzącymi szkoły i placówki, a także może podejmować działania wspomagające materialnie i organizacyjnie doskonalenie nauczycieli, w szczególności promować nowatorstwo dydaktyczno-wychowawcze;
  10. wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach;
  11. współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;
  12. współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;
  13. koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych;
  14. wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie obronności;
  15. realizuje zadania przewidziane  w programach operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), a także programy rządowe, o których mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty.


Wytworzył: Jarosław Słoma (18 listopada 2003)
Opublikował: Krzysztof Nowakowski (18 listopada 2003, 14:28:24)

Ostatnia zmiana: Michał Bazelak (9 lutego 2010, 10:46:52)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21953

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij