Ogłoszenie o przetargu na zbycie samochodu marki DAEWOO ESPERO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE SAMOCHODU MARKI DAEWOO ESPERO
 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ogłasza przetarg na zbycie samochodu marki DAEWOO model ESPERO GLX 1.5 KAT. Nr rej. CB 6882H poj. silnika 1498 cm3, (etylina)
rok produkcji 1997.

Cena wywoławcza wynosi 2300 zł. brutto (słownie dwatysiącetrzysta zł).
 
1.Oferta powinna zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
- oznaczenie przedmiotu przetargu,
- oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej,
- czytelny podpis oferenta na złożonej ofercie,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przeznaczonym do sprzedaży.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć lub przesłać do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, na adres 85-065 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 pok. 315 do dnia
11 grudnia 2009 r. wraz z dopiskiem:
-  „OFERTA KUPNA - DAEWOO ESPERO ”.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2009 r. o godz. 1200   w siedzibie sprzedającego.

4. Oferta jest wiążąca w okresie od 21.XII.godz.1200 do 30.XII.2009 r.

5. Decydującą przesłanką nabycia samochodu będzie najwyższa cena zaproponowana
w ofercie, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę pomiędzy nimi Kuratorium Oświaty przeprowadzi dodatkowo aukcję.

6. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży można oglądać, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym (tel. 52 3497637) w dniu - 14 XII-2009 r. w godzinach od 11 00 do 12 00
w siedzibie zamawiającego tj. Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3.
Dodatkowych informacji na temat zbywanego pojazdu udziela p. Wojciech Kondrak
tel. 052 349 7637

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto 89 1010 1078 0072 8513 9120 0000 w terminie do dnia 21 XII 2009r. godz. 1100 .

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem aukcji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

10. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

11. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

12. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

13. W przypadku organizacji aukcji, z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.

14. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w wyznaczonym terminie, a w przypadku organizacji aukcji niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.

15. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty

Iwona Waszkiewicz

metryczka


Wytworzył: W. Kondrak (3 grudnia 2009)
Opublikował: Michał Bazelak (3 grudnia 2009, 14:10:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2564