Ogłoszenie o przetargu na zbycie szmochodu marki Daewoo Espero

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE SAMOCHODU MARKI DAEWOO ESPERO


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ogłasza drugi przetarg na zbycie samochodu marki  DAEWOO model ESPERO GLX 1.5 KAT. Nr rej.  CB 6882H  poj. silnika 1498 cm3,
moc 66 kW. rok produkcji 1997, całkowity przebieg 288 839 km.
Cena wywoławcza stanowi 50 % ceny wywoławczej pierwszego przetargu i wynosi 1150 zł. brutto (słownie jedentysiącstopięćdziesiątzł).
 
1.Oferta powinna zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
- oznaczenie przedmiotu przetargu,
- oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej,
- czytelny podpis oferenta na złożonej ofercie,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przeznaczonym
do sprzedaży.
 
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć lub przesłać do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, na adres 85-065 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 pok. 315 do dnia
07 maja 2010 r. wraz z dopiskiem:


 „OFERTA KUPNA - DAEWOO ESPERO ”.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2010 r. o godz. 1200   w siedzibie sprzedającego.

4. Oferta jest wiążąca w okresie od 10.05. godz. 12:00 do 15.05.2010 r.

5. Decydującą przesłanką nabycia samochodu będzie najwyższa cena zaproponowana
w ofercie, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę pomiędzy nimi Kuratorium Oświaty przeprowadzi dodatkowo aukcję.
 
6. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży można oglądać, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym (tel. 52-349-7637) w dniu 07.05.2010 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
w siedzibie zamawiającego tj. Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3.
Dodatkowych informacji na temat zbywanego pojazdu udziela p. Wojciech Kondrak
tel. 52-349-7637
 
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej ( 57zł 50gr) na konto 89 1010 1078 0072 8513 9120 0000 w terminie do dnia
07.05.2010 r.
 
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
9. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem aukcji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
 
10. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 
11. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 
12. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
-         żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
-         uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.
 
13. W przypadku organizacji aukcji, z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
 
14. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w wyznaczonym terminie,
 a w przypadku organizacji aukcji niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.
 
15. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty
Iwona Waszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kondrak (19 kwietnia 2010)
Opublikował: Michał Bazelak (19 kwietnia 2010, 08:13:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2684