Główny księgowy - 01-06-2007

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy                                                                                                    Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

głównego księgowego

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

- prowadzenie rachunkowości kuratorium,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne

Wymagania konieczne:

- znajomość przepisów prawa i procedur finansowych, a w szczególności ustawy
o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych
i przepisów wykonawczych do tych ustaw,
- co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości jednostek sektora finansów publicznych,
- znajomość finansowo-księgowych systemów informatycznych,
- niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Wymagania pożądane:

- umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi,
- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego i przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
- oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- kopie dokumentów i świadectw pracy potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości jednostek sektora finansów publicznych.
 
Dokumenty należy przesyłać w terminie: 11/06/2007

Pod adresem:

Kuratorium Oświaty Wydział Administracji i Obsługi
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie ,,Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego”.

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.756,55 zł plus dodatek za wysługę lat.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kuratorium skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na stanowisku głównego księgowego. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszego etapu selekcji.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wskazanego w ogłoszeniu i rozmowy rekrutacyjnej.
 

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (1 czerwca 2007)
Opublikował: Michał Bazelak (1 czerwca 2007, 08:32:28)

Ostatnia zmiana: Michał Bazelak (1 czerwca 2007, 08:43:50)
Zmieniono: zmiana informacji podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4241