księgowy ds. dotacji celowych Bydgoszcz - BIP KPRM nr 7 z 1.04.2008r.

Numer ogłoszenia: 83615

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

księgowego
ds. dotacji celowych
w Zespole Finansowo - Księgowym

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- przygotowywanie podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,
- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej podziału dotacji celowych,
- zbieranie od jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów informacji o poziomie wykorzystania dotacji celowych w roku budżetowym,
- rozliczanie dotacji celowych,
- sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji dotacji celowych.

Wykształcenie: średnie ekonomiczne

Wymagania konieczne:
- znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- co najmniej roczna praktyka w księgowości jednostek sektora finansów publicznych,
- umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora tekstu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności a przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki w księgowości.
 
Dokumenty należy przesyłać w terminie: 11/04/2008
 
Pod adresem:
Kuratorium Oświaty Wydział Administracji i Obsługi
ul. Konarskiego 1-3
85 – 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko księgowego ds. dotacji celowych”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kuratorium skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na stanowisku księgowego. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszego etapu selekcji.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wskazanego w ogłoszeniu i rozmowy rekrutacyjnej.
 

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (1 kwietnia 2008)
Opublikował: Michał Bazelak (1 kwietnia 2008, 08:50:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2826