księgowy ds. dotacji celowych Bydgoszcz

Numer ogłoszenia: 98475

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

księgowego
ds. dotacji celowych
w Zespole Finansowo - Księgowym

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej podziału dotacji celowych,
- przygotowywanie podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego
i innych podmiotów,
- zbieranie od jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów informacji o poziomie wykorzystania dotacji celowych w roku budżetowym,
- rozliczanie dotacji celowych,
- sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji poszczególnych dotacji celowych.

Wykształcenie: średnie ekonomiczne

Wymagania konieczne:
- znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i o dyscyplinie finansów publicznych,
- co najmniej roczna praktyka w księgowości jednostek sektora finansów publicznych,
- umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora tekstu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki w księgowości.
 
Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 13.10.2008 r.
pod adresem:

Kuratorium Oświaty Wydział Organizacyjny
ul. Konarskiego 1 - 3
85 – 066  Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko księgowego ds. dotacji celowych”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
 

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (3 października 2008)
Opublikował: Michał Bazelak (3 października 2008, 07:53:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3156