referent Bydgoszcz

Numer ogłoszenia: 98537

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta
w Wydziale Organizacyjnym

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- udzielanie pisemnych i ustnych wyjaśnień klientom urzędu z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
- organizowanie przebiegu postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i przygotowywanie postanowień w sprawie powołania przez kuratora komisji kwalifikacyjnych oraz ustalanie ich składu,
- przygotowywanie projektów decyzji kuratora o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
- przeprowadzanie postępowań odwoławczych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawach z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
- prowadzenie postępowań w sprawach o uchylenie, zmianę i stwierdzenie nieważności decyzji oraz wznowienie postępowania w sprawach z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
- przygotowywanie wniosków o nadanie nauczycielom tytułu honorowego profesora oświaty.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:
- posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w administracji publicznej,
- znajomość ustawy Karta Nauczyciela i rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Kpa,
- umiejętności redakcyjne.
Wymagania pożądane:
- umiejętność organizacji pracy, pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej i działania
w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w administracji publicznej.
 
Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 17.10.2008 r.
pod adresem:

Kuratorium Oświaty
Wydział Organizacyjny
ul. Konarskiego 1 - 3
85 – 066  Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko referenta”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (7 października 2008)
Opublikował: Michał Bazelak (7 października 2008, 08:14:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9751