wizytator Włocławek

Numer ogłoszenia: 98595

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

wizytatora
w Delegaturze we Włocławku

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Włocławek

Główne obowiązki:
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez działalność diagnostyczno – oceniającą
i wspomagającą nad szkołami i placówkami,
- opiniowanie arkuszy organizacji pracy szkół i placówek,
- przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i opinii w sprawach szkół i placówek,
- prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie skarg i wniosków
oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi,
- opracowywanie projektów ocen pracy dyrektorów szkół i placówek.

Wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne.

Wymagania konieczne:
- stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
- w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
- wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego,
- znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
- umiejętność organizacji pracy, koordynowania, pracy w zespole, analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych i umiejętności redakcyjne.

Wymagania pożądane:
- umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego,
- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego,
- kopie świadectw pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy w tym staż pracy pedagogicznej,
- kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 20.10.2008 r.
pod adresem:

Kuratorium Oświaty Wydział Organizacyjny
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wizytatora”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (8 października 2008)
Opublikował: Michał Bazelak (8 października 2008, 07:50:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4195