pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Bydgoszcz

Numer ogłoszenia: 102299

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Liczba lub wymiar etatu: 1/4

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej,
- zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
- kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
- okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
- opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Kuratorium i nadzorowanie jego realizacji,
- szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
- współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
- prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy
na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez służbę ochrony państwa
po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196,
poz. 1631, z późn. zm.),
- odbycie szkolenia dla kandydatów na pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- znajomość ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- umiejętność obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
- umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
- ogólna wiedza o funkcjonowaniu administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
- kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia dla kandydatów na pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
 
Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 15.12.2008 r. pod adresem:

Kuratorium Oświaty
Wydział Organizacyjny
ul. Konarskiego 1 - 3
85 – 066   Bydgoszcz
 
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (3 grudnia 2008)
Opublikował: Michał Bazelak (3 grudnia 2008, 07:59:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5798