dyrektor Delegatury we Włocławku

Numer ogłoszenia: 105077

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyrektora Delegatury we Włocławku

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Włocławek

Główne obowiązki:
- kierowanie pracą delegatury, w tym planowanie, organizowanie, analizowanie
i podsumowywanie pracy delegatury,
- nadzorowanie merytorycznej pracy wizytatorów,
- sprawowanie kontroli wewnętrznej nad pracownikami delegatury,
- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, innymi organami prowadzącymi szkoły i placówki z terenu działania delegatury, instytucjami (w tym OKE w Gdańsku)
i organizacjami pozarządowymi,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym przeprowadzanie wizytacji w szkołach
i placówkach wskazanych przez kuratora oświaty oraz organizowanie i realizowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami z rejonów wizytacyjnych podległych pracowników,
- organizowanie postępowań wyjaśniających w sprawie skarg i wniosków zgłaszanych
z rejonu działania delegatury.

Wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne.

Wymagania konieczne:
- stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
- w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
- znajomość przepisów prawa oświatowego, Kodeksu postępowania administracyjnego
i Kodeksu pracy oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
- umiejętności organizacyjne, kierowania zespołem, komunikacji interpersonalnej, koordynowania, pracy w zespole, analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, mediacji i działania w sytuacjach stresowych.

Wymagania pożądane:
- umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego,
- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego,
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,
- kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do:

24.02.2009 r.

pod adresem:

Kuratorium Oświaty
Wydział Organizacyjny
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066 Bydgoszcz
 
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Dyrektora Delegatury we Włocławku”.

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (27 stycznia 2009)
Opublikował: Michał Bazelak (27 stycznia 2009, 08:21:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4065