referent prawny Bydgoszcz

Numer ogłoszenia: 109600

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent prawny
w Zespole Prawnym

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-  udzielanie pisemnych odpowiedzi w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym,
-  opracowywanie projektów umów,
-  opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych,
-  udzielanie wyjaśnień pracownikom kuratorium w kwestiach wątpliwych prawnie z zakresu merytorycznej działalności urzędu,
-  informowanie pracowników kuratorium o zmianach w przepisach prawa oświatowego,
-  opracowywanie projektów decyzji administracyjnych skomplikowanych pod względem prawnym,
-  obsługa sekretarska zespołu prawnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe prawnicze

pozostałe wymagania niezbędne:
-  znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela, Kpa i Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
-  umiejętności redakcyjne,
- umiejętność komunikacji interpersonalnej, argumentowania, organizacji pracy własnej, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-  życiorys i list motywacyjny,
-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-  kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-  kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

Termin składania dokumentów: 25.05.2009 r.

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty Wydział Organizacyjny
ul. Konarskiego 1-3
85 – 066  Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko referenta prawnego”.

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Każde oświadczenie, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
 

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (15 maja 2009)
Opublikował: Michał Bazelak (15 maja 2009, 07:48:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4903