dyrektor Delegatury we Włocławku

Numer ogłoszenia: 111875

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

poszukuje kandydatów na stanowisko:

dyrektor delegatury

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Włocławek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą delegatury, w tym planowanie, organizowanie, analizowanie i podsumowywanie pracy delegatury,
 • nadzorowanie merytorycznej pracy wizytatorów,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej nad pracownikami delegatury,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, innymi organami prowadzącymi szkoły i placówki z terenu działania delegatury, instytucjami (w tym OKE w Gdańsku) i organizacjami pozarządowymi,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym przeprowadzanie wizytacji w szkołach i placówkach wskazanych przez kuratora oświaty oraz organizowanie i realizowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami z rejonów wizytacyjnych podległych pracowników,
 • organizowanie postępowań wyjaśniających w sprawie skarg i wniosków zgłaszanych z rejonu działania delegatury.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu pracy oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • umiejętności organizacyjne, kierowania zespołem, komunikacji interpersonalnej, koordynowania, pracy w zespole, analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, mediacji i działania w sytuacjach stresowych.

  wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego,
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

Termin składania dokumentów:

20 – 07 - 2009 r.

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty
Wydział Organizacyjny
ul. Konarskiego 1-3
85 – 066  Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko dyrektora delegatury”.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Każde oświadczenie, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (1 lipca 2009)
Opublikował: Michał Bazelak (1 lipca 2009, 07:40:02)

Ostatnia zmiana: Michał Bazelak (1 lipca 2009, 08:05:00)
Zmieniono: formatowanie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20164