księgowy Bydgoszcz

Ogłoszenie nr: 116959

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

księgowy
do spraw dotacji celowych
w Zespole Finansowo – Księgowym
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·     przygotowywanie dokumentacji dotyczącej podziału dotacji celowych,
·     przygotowywanie podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,
·     zbieranie od jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów informacji o poziomie wykorzystania dotacji celowych w roku budżetowym,
·     rozliczanie dotacji celowych,
·     sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji poszczególnych dotacji celowych.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie ekonomiczne

pozostałe wymagania niezbędne:

·     znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i o dyscyplinie finansów publicznych,
·     co najmniej roczna praktyka w księgowości jednostek sektora finansów publicznych,
·     umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora tekstu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·     życiorys i list motywacyjny
·     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
·     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
·     kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
·     oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
·     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
·     kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia
·     kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki w księgowości

Termin składania dokumentów:

20-11-2009 r.

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty Wydział Organizacyjny
ul. Konarskiego 1-3
85 – 066  Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko księgowego”

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas zastępstwa.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Każde oświadczenie, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

metryczka


Wytworzył: M.D. Młokosiewicz (10 listopada 2009)
Opublikował: Michał Bazelak (10 listopada 2009, 07:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3355