starszy informatyk

Ogłoszenie nr: 118473

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy informatyk
w Wydziale Strategii i Rozwoju

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 • tworzenie programów i aplikacji informatycznych
 • projektowanie i koordynowanie wdrażania nowych rozwiązań informatycznych
 • opracowywanie analiz statystycznych
 • prowadzenie strony internetowej urzędu
 • projektowanie grafiki komputerowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe magisterskie techniczne lub informatyczne

doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze programowania informatycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL (preferowane bazy MySQL i MS SQL), umiejętność tworzenia zaawansowanych aplikacji webowych w technologii PHP
 • umiejętność programowania aplikacji dla systemu Windows z wykorzystaniem platformy Delphi lub Visual Studio
 • umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów związanych z siecią teleinformatyczną i eksploatacją sprzętu komputerowego
 • doświadczenie w projektowaniu aplikacji internetowych
 • znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • ogólna wiedza z zakresu ustawy o systemie oświaty oraz wybranych aktów wykonawczych do tej ustawy

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e

 • umiejętność poruszania się w heterogenicznym środowisku informatycznym (Linux/Unix /Novell Netware/Windows)
 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i kreatywność oraz umiejętność argumentacji
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i szkoleń
 • konsekwencja w realizacji powierzonych zadań
 • samodzielność w działaniu oraz duże zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w obszarze programowania informatycznego
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia

Termin składania dokumentów:

7-01-2010

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty Wydział Organizacyjny
ul. Konarskiego 1-3
85 – 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko starszego informatyka”

Inne informacje:
Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Każde oświadczenie, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
 

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (28 grudnia 2009)
Opublikował: Michał Bazelak (28 grudnia 2009, 07:37:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3700