referent prawny Bydgoszcz - ogłoszenie nr 145346

Ogłoszenie nr: 145346

Data ukazania się ogłoszenia: 14 sierpnia 2012 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent prawny
w Zespole Prawnym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066  Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udziela pisemnych odpowiedzi w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym,
 • opracowuje projekty opinii prawnych, pism sadowych i umów,
 • opiniuje wewnętrzne akty prawne,
 • udziela wyjaśnień pracownikom Kuratorium w kwestiach wątpliwych prawnie z zakresu merytorycznej działalności urzędu,
 • informuje przełożonych i pracowników Kuratorium o zmianach w przepisach prawa oświatowego,
 • opracowuje projekty decyzji administracyjnych skomplikowanych pod względem prawnym,
 • zapewnia obsługę sekretarską zespołu prawnego.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy

Kuratorium mieści się na dwóch piętrach. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na trzecim piętrze w budynku C. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem, windy, schodołaz i odpowiednio dostosowana toaleta na drugim piętrze). Pomieszczenie biurowe wyposażone w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon. Pokój właściwie wyposażony w meble, w tym
w ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok pracy w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela, Kpa i Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność omawiania problemów, umiejętność dzielenia się wiedzą i informacjami, umiejętność argumentowania i redagowania.

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e

 • umiejętność organizacji pracy własnej, współpracy, komunikacji interpersonalnej i działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego rocznego stażu pracy
  w administracji publicznej
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

Termin składania dokumentów:
24-08-2012

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty ul. Konarskiego 1-3
85 - 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko referenta prawnego”

Inne informacje:
Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oświadczenia, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą sporządzenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy-po analizie aplikacji-zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.
 

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (14 sierpnia 2012)
Opublikował: Michał Bazelak (14 sierpnia 2012, 08:19:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2767