informatyk - ogłoszenie nr 148305

Ogłoszenie nr: 148305

Data ukazania się ogłoszenia: 21 grudnia 2012 r.  

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

informatyk
w Wydziale Organizacyjnym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066  Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem informatycznego funkcjonowania urzędu,
 • prowadzenie informatycznej obsługi platformy e-puap oraz wykonywanie zadań jej administratora,
 • administrowanie systemem zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników e-Dok,
 • redagowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z technicznym zabezpieczeniem funkcjonowania urzędu od strony informatycznej.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku
i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium
i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz nielicznymi wyjazdami służbowymi głównie w celach szkoleniowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym
na trzecim piętrze w budynku C. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem, windy, schodołaz i odpowiednio dostosowana toaleta na drugim piętrze). Pomieszczenie biurowe wyposażone w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon. Pokój właściwie wyposażony w meble, w tym w ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej.
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe licencjackie informatyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawy o dostępie do informacji publicznej systemu informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • ogólna wiedza z zakresu ustawy o systemie oświaty i niektórych aktów wykonawczych
  do tej ustawy,
 • znajomość języków: SQL, C++, C++Builder, Delphi, PHP, JAWA,
 • projektowanie i obsługa baz danych,
 • znajomość zagadnień sieciowych,
 • diagnozowanie i usuwanie awarii komputerów oraz urządzeń elektronicznych.

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e

 • umiejętność organizacji pracy własnej, współpracy, komunikacji interpersonalnej i działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego rocznego stażu pracy w administracji publicznej,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów: 04-01-2013

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko informatyka”

Inne informacje:
Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie oświadczenia, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą sporządzenia.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie aplikacji - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616, 52 34 97 641.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (21 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Bazelak (21 grudnia 2012, 07:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1832