wizytator Włocławek - ogłoszenie nr 154289

Ogłoszenie nr: 154289
Data ukazania się ogłoszenia: 6 września 2013 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

wizytator
w Delegaturze we Włocławku

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066  Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:
Włocławek

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Delegatura we Włocławku
ul. Okrzei 64
87 - 800  Włocławek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez kontrolę planową lub doraźną, 
 • monitorowanie zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, 
 • wspomaganie pracy szkół i placówek publicznych i niepublicznych poprzez promowanie i wykorzystanie wyników ewaluacji, 
 • współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz innymi podmiotami związanymi z oświatą.
 
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub placówce. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze. Częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na trzecim piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe, w tym w ergonomiczne siedziska, ważne dla pracy siedzącej.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne

pozostałe wymagania niezbędne:
 • w przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek, 
 • w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, 
 • inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego, znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych i umiejętności redakcyjne.
w y m a g a n i a  d o d a t k o w e
 • ukończone doskonalenie w zakresie ewaluacji zewnętrznej,
 • umiejętność obsługi komputera, organizacji pracy, koordynowania i pracy w zespole.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego, 
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, 
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej albo staż pracy w szkole wyższej.
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Termin składania dokumentów:
16-09-2013

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wizytatora w Delegaturze we Włocławku”

Inne informacje:
Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Wszystkie oświadczenia, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą sporządzenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie aplikacji - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (6 września 2013)
Opublikował: Sławomir Klich (6 września 2013, 07:39:59)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2608