wizytator Bydgoszcz - ogłoszenie nr 154380

Ogłoszenie nr: 154380
Data ukazania się ogłoszenia: 11 września 2013 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

wizytatora
w Wydziale Rozwoju Edukacji

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066  Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • realizowanie zadań wynikających z głównych kierunków polityki oświatowej państwa określonych przez ministra właściwego do spraw edukacji na dany rok szkolny,
 • współdziałanie z organami prowadzącymi publiczne i niepubliczne szkoły i placówki oraz z innymi podmiotami,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, opinii, wniosków i pism w sprawach publicznych i niepublicznych szkół i placówek,
 • wykonywanie zadań przewidzianych dla kuratora oświaty jako organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów szkół i placówek,
 • wykonywanie zadań związanych z opracowaniem i podsumowaniem realizacji planu pracy Kuratorium.
 
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub placówce. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze. Częste wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym
na trzecim piętrze w budynku C. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem, windy, schodołaz i odpowiednio dostosowana toaleta na drugim piętrze). Pomieszczenie biurowe wyposażone w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon. Pokój właściwie wyposażony w meble, w tym w ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne
 
pozostałe wymagania niezbędne:
 • w przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • inne kompetencje, wiedza lub umiejętności: znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych i umiejętności redakcyjne.
w y m a g a n i a  d o d a t k o w e
 • umiejętność obsługi komputera i organizacji pracy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego,
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej albo staż pracy w szkole wyższej.
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Termin składania dokumentów:
23-09-2013

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wizytatora w Bydgoszczy”

Inne informacje:
Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Wszystkie oświadczenia, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą sporządzenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie aplikacji - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.
 

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (11 września 2013)
Opublikował: Sławomir Klich (11 września 2013, 07:45:44)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2990