starszy inspektor do spraw obronnych i bhp - ogłoszenie nr 156600

Ogłoszenie nr: 156600
Data ukazania się ogłoszenia: 20 grudnia 2013 r.
 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora
do spraw obronnych i bhp

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1/4
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066  Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • realizacja zadań obronnych w tym dotyczących planowania i realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w państwie oraz zarządzania kryzysowego,
 • realizacja zadań służby bhp, a w szczególności przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń oraz szkoleń.
 
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku
i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium
i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz nielicznymi wyjazdami służbowymi związanymi z realizowanymi zadaniami.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym
na drugim piętrze w budynku C. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem, windy, schodołaz i odpowiednio dostosowana toaleta na drugim piętrze). Pomieszczenie biurowe wyposażone w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon. Pokój właściwie wyposażony w meble, w tym w ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:
 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej i aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość ustawy Kodeks pracy i przepisów wykonawczych, a w szczególności rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
w y m a g a n i a  d o d a t k o w e

 • ukończone szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, współpracy i komunikacji interpersonalnej.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia w tym co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp.
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • świadectwo ukończenia szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp.
 
Termin składania dokumentów:
08-01-2014

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
ul. Konarskiego 1-3
85-066  Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko starszego inspektora”

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Wszystkie oświadczenia, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą sporządzenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie aplikacji - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 641.

metryczka


Wytworzył: M.D. Młokosiewicz (20 grudnia 2013)
Opublikował: Sławomir Klich (20 grudnia 2013, 07:50:17)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2552