księgowy Bydgoszcz - ogłoszenie nr 816

Ogłoszenie o naborze nr 816 z dnia 23 czerwca 2016 r.
 
Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

księgowy
 
do spraw: dotacji celowych
w Zespole Finansowo - Księgowym

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1

Adres urzędu:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

WARUNKI PRACY
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium i Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz nielicznymi wyjazdami służbowymi. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.
 
ZAKRES ZADAŃ
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej podziału dotacji celowych oraz programów rządowych w celu rozdysponowania środków zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawach i rozporządzeniach oraz współudział w zakresie ustalania klasyfikacji budżetowej dotacji celowych oraz programów rządowych
 • Pozyskiwanie danych liczbowych od jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów o zapotrzebowaniu na środki z dotacji, programów rządowych niezbędnych do ich podziału. Zbieranie danych o poziomie wykorzystania dotacji celowych oraz programów rządowych w roku budżetowym w celu przekazania informacji zbiorczej o aktualnym poziomie wykorzystania środków publicznych
 • Rozliczanie dotacji celowych w celu prawidłowego wykorzystania środków. Dostarczanie analiz i materiałów do opracowania planów finansowych w okresie rocznym i wieloletnim
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz z realizacji poszczególnych dotacji
 • Sprawdzanie sprawozdań finansowych z realizacji dotacji celowych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz przez organizacje pozarządowe
 • Składanie zapotrzebowań na środki finansowe i uruchamianie kolejnych transz
 • Przygotowywanie umów i aneksów do umów dotyczących dotacji oraz programów rządowych
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Staż pracy: 1 rok w księgowości
 • Dobra znajomość obsługi komputera - arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora tekstu
 • Znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy z klientami zewnętrznymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, w tym kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego rocznego stażu pracy w księgowości
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 6 lipca 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
Kancelaria pok. 300 (III piętro)
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko księgowego

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (23 czerwca 2016)
Opublikował: Sławomir Klich (23 czerwca 2016, 07:58:40)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1313