Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Bydgoszcz - ogłoszenie nr 1021

Ogłoszenie o naborze nr 1021 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

naczelnika

Wydziału Organizacyjnego
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1
 
Adres urzędu:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium i poza nim. Nieliczne wyjazdy służbowe. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.
 
ZAKRES ZADAŃ

 • Kierowanie pracą wydziału, w tym planowanie, organizowanie, analizowanie i podsumowywanie pracy wydziału w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań
 • Nadzorowanie i kontrolowanie zgodnie z rocznym planem kontroli merytorycznej pracy podległych pracowników w celu zapewnienia sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania wydziału 
 • Przygotowywanie projektów: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu premiowania i innych regulaminów i procedur 
 • Organizowanie współpracy kuratora oświaty ze związkami zawodowymi
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Staż pracy: co najmniej 5 lat stażu pracy w administracji publicznej 
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • Znajomość podstawowych przepisów prawa pracy 
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw 
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych aktów wykonawczych do tych ustaw 
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce 
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 • Korzystanie z pełni praw publicznych 
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Umiejętność kierowania pracą zespołu pracowników, rozwiązywania sporów i konfliktów, negocjacji i komunikacji interpersonalnej
 
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy 
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, w tym potwierdzających posiadanie wymaganego co najmniej pięcioletniego stażu pracy w administracji publicznej i co najmniej dwuletniego doświadczenia w kierowaniu zespołem 
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa 
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru 
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 11 lipca 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
Kancelaria pok. 300 (III piętro)
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (30 czerwca 2016)
Opublikował: Sławomir Klich (30 czerwca 2016, 07:49:13)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1973