wizytator Bydgoszcz - ogłoszenie nr 1062

Ogłoszenie o naborze nr 1062 z dnia 1 lipca 2016 r.

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

wizytator

w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 3
 
Adres urzędu:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz

Miejsce pracy: Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą, najczęściej w szkole lub w placówce. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Częste podróże i wyjścia służbowe związane z realizowanymi zadaniami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowiska pracy zlokalizowane są w pokojach biurowych wyposażonych w meble biurowe i ergonomiczne siedziska, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.
 
ZAKRES ZADAŃ
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w formie ewaluacji lub kontroli lub wspomagania 
 • Wykonywanie innych zadań i czynności z zakresu kompetencji kuratora oświaty określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach odrębnych
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne
 • W przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek 
 • W przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania 
 • Wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego, znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce 
 • Umiejętność analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych i umiejętności redakcyjne 
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 • Korzystanie z pełni praw publicznych 
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Ukończone doskonalenie w zakresie ewaluacji zewnętrznej
 • Umiejętność obsługi komputera, organizacji pracy, koordynowania i pracy w zespole
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia 
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej albo staż pracy w szkole wyższej 
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego 
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania 
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa 
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru 
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia w zakresie ewaluacji zewnętrznej
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 18 lipca 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
Kancelaria pok. 300 (III piętro)
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko wizytatora
 
INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (1 lipca 2016)
Opublikował: Sławomir Klich (1 lipca 2016, 07:46:32)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3056