Dyrektor Delegatury we Włocławku - ogłoszenie nr 6578

Ogłoszenie o naborze nr 6578 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
dyrektor delegatury
Delegatura we Włocławku

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1

Adres urzędu:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85 - 066  Bydgoszcz

Miejsce pracy:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Delegatura we Włocławku
ul. Okrzei 64
87 - 800  Włocławek

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium i poza nim. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Częste podróże i wyjścia służbowe związane z realizowanymi zadaniami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na trzecim piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokój wyposażony w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.
 
ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie pracą delegatury, w tym planowanie, organizowanie, analizowanie i podsumowywanie pracy delegatury
 • nadzorowanie merytorycznej pracy wizytatorów
 • realizowanie zadań wynikających z głównych kierunków polityki oświatowej państwa określonych przez Ministra Edukacji Narodowej na dany rok szkolny
 • sprawowanie kontroli zarządczej nad pracownikami merytorycznymi, administracyjnymi i obsługi w delegaturze
 • współdziałanie z organami prowadzącymi publiczne i niepubliczne szkoły i placówki oraz innymi podmiotami w celu tworzenia i realizacji odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa
 • organizowanie postępowań wyjaśniających w sprawie skarg i wniosków zgłaszanych przez osoby prawne i fizyczne z rejonu delegatury
 • realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli
 • wspomaganie szkół i placówek z terenu działania Delegatury we Włocławku; organizowanie konferencji, narad dla dyrektorów szkół i placówek; reprezentowanie kuratora oświaty na uroczystościach, seminariach i spotkaniach.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne
 • W przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • W przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego, znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia, syntezy, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych i umiejętności redakcyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 • Umiejętność obsługi komputera, organizacji pracy, koordynowania i pracy w zespole

DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej albo staż pracy w szkole wyższej
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 28 grudnia 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty
Kancelaria pok. 300 (III piętro)
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Dyrektora Delegatury we Włocławku

INNE INFORMACJE


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: M. D. Młokosiewicz (16 grudnia 2016)
Opublikował: Robert Ciechanowski (16 grudnia 2016, 08:09:08)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1657