inspektor Bydgoszcz - ogłoszenie nr 18125

Ogłoszenie o naborze nr 18125 z dnia 16 listopada 2017 r. 

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
inspektora - zatrudnienie w zastępstwie za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na czas jego usprawiedliwionej nieobecności
 
w Wydziale Organizacyjnym 

Wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz 

Adres urzędu:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85 - 066  Bydgoszcz 

WARUNKI PRACY 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.
 
ZAKRES ZADAŃ
 • koordynowanie realizacji zadań kuratora oświaty z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym redagowanie strony podmiotowej BIP; 
 • prowadzenie spraw związanych z uznaniem świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą; 
 • prowadzenie spraw związanych z legalizacją wydawanych przez szkoły świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą; 
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem duplikatów świadectw i dyplomów wydanych przez szkoły zlikwidowane; 
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją spoczywających na kuratorze oświaty obowiązków wynikających z ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, tj. przyjmowania, weryfikacji i przekazywania oświadczeń lustracyjnych do Instytutu Pamięci Narodowej; 
 • prowadzenie analiz formalnych wniosków wraz z dokumentacją składaną przez nauczycieli o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE 
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie administracyjne; 
 • Staż pracy: powyżej 2 lat stażu pracy w administracji publicznej; 
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, przepisów oświatowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz Kpa; 
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce; 
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego; 
 • Korzystanie z pełni praw publicznych; 
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
WYMAGANIA DODATKOWE 
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej; 
 • Umiejętność analitycznego myślenia; 
 • Samodzielność i dokładność; 
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie; 
 • Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu; 
 • Umiejętności redakcyjne na wysokim poziomie; 
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej; 
 • Umiejętność pracy pod presją czasu; 
 • Kultura osobista. 
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 
 • Życiorys/CV i list motywacyjny; 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia; 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy; 
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, w tym potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w administracji; 
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa; 
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru; 
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów. 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Dokumenty należy złożyć do: 27 listopada 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
Kancelaria pok. 300 (III piętro)
ul. Konarskiego 1 - 3
85 - 066  Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko inspektora” 

INNE INFORMACJE 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6 %.
 
Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na czas jego usprawiedliwionej nieobecności.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone pocztą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 611 lub 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: A. Sobieszczański (16 listopada 2017)
Opublikował: Michał Bazelak (16 listopada 2017, 10:21:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1401