specjalista ds. kadrowych w Wydziale Organizacyjnym - ogłoszenie nr 23678

Ogłoszenie o naborze nr 23678 z dnia 9 marca 2018 r.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalisty
ds. kadrowych
w Wydziale Organizacyjnym

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Bydgoszcz

Adres urzędu:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.
 
ZAKRES ZADAŃ
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy 
 • organizowanie procesu naboru na wolne stanowiska pracy służbie cywilnej 
 • przygotowywanie wniosków o emeryturę i rentę oraz projektów zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń, współdziałanie z pracownikami w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania emerytury lub renty i z rodziną zmarłego w sprawie uzyskania renty rodzinnej oraz informowanie zainteresowanych o warunkach uzyskania tych świadczeń 
 • wykonywanie zadań związanych z planowaniem i organizowaniem służby przygotowawczej oraz monitorowanie jej przebiegu i przygotowywanie dokumentacji przebiegu służby 
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników Kuratorium 
 • wprowadzanie do bazy danych oświatowych (SIO) danych dotyczących pracowników Kuratorium, sprawdzanie ich kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym 
 • sporządzanie sprawozdań wynikających z obowiązków sprawozdawczych wobec GUS oraz innych czynności sprawozdawczych dotyczących członków korpusu służby cywilnej oraz stanu i struktury zatrudnienia dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
 • przeprowadzanie analizy formalnej wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie administracyjne 
 • Staż pracy: powyżej 0,5 roku stażu pracy 
 • Doświadczenie zawodowe: w obszarze kadr w administracji publicznej 
 • Znajomość podstawowych przepisów prawa pracy 
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i przepisów wykonawczych oraz Kpa 
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce 
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 • Korzystanie z pełni praw publicznych 
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej 
 • Umiejętność analitycznego myślenia 
 • Samodzielność i dokładność 
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie 
 • Umiejętność obsługi komputera i korzystania z internetu 
 • Umiejętności redakcyjne na wysokim poziomie 
 • Kultura osobista 
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia 
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, w tym potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego, np. zaświadczenia o doświadczeniu zawodowym w określonym obszarze, podpisanego przez poprzednie miejsce stażu/praktyk/pracy 
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa 
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru 
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność — w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów. 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 23 marca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
Kancelaria pok. 300 (III piętro)
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko specjalisty

INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 641.

metryczka


Wytworzył: A. Sobieszczański (9 marca 2018)
Opublikował: Michał Bazelak (9 marca 2018, 08:32:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1402