informatyk Bydgoszcz – ogłoszenie nr 43136


Ogłoszenie o naborze nr 43136 z dnia 20.02.2019 r.
 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
informatyk
w Wydziale Organizacyjnym
 
Wymiar etatu: 1
 
Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz
 
Adres urzędu:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon.
 
ZAKRES ZADAŃ
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem informatycznego funkcjonowania urzędu;
 • prowadzenie informatycznej obsługi platformy ePUAP oraz wykonywanie zadań jej administratora;
 • administrowanie systemem zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników e-Dok;
 • redagowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu;
 • prowadzenie spraw związanych z technicznym zabezpieczeniem funkcjonowania urzędu od strony informatycznej;
 • obsługa połączeń sieciowych w urzędzie.
   
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe;
 • Staż pracy: powyżej 2 lat stażu pracy w administracji publicznej;
 • znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustaw o dostępie do informacji publicznej, systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • ogólna wiedza z zakresu prawa oświatowego, ustawy o służbie cywilnej, Kpa;
 • projektowanie i obsługa baz danych;
 • znajomość zagadnień sieciowych;
 • diagnozowanie i usuwanie awarii komputerów oraz urządzeń elektronicznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE  
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, współpracy, komunikacji interpersonalnej i działania w sytuacjach stresowych.
 
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, w tym potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w administracji;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW  
Dokumenty należy złożyć do: 2 marca 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
Kancelaria pok. 300 (III piętro)
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko informatyka”
 
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz nr telefonu: 52 34 97 639; listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz; email: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl; ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz nr telefonu: 52 34 97 623; e-mail: jsternik@bydgoszcz.uw.gov.pl; listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
 
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 611 lub 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: K. Dorna (20 lutego 2019)
Opublikował: Robert Ciechanowski (20 lutego 2019, 10:29:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1210