inspektor Włocławek – ogłoszenie nr 54011


Ogłoszenie o naborze nr 54011 z dnia 11 września 2019 r.
 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

poszukuje kandydatów na stanowisko:   

inspektor 
w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

Wymiar etatu: 1 

Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1 

Adres urzędu: 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1 - 3 
85-066 Bydgoszcz

Miejsce pracy: Włocławek
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
Delegatura we Włocławku 
Brzeska 8
87-800 Włocławek 

WARUNKI PRACY 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na drugim piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe, w tym w ergonomiczne siedziska, ważne dla pracy siedzącej.

  
ZAKRES ZADAŃ 

 • Obsługa administracyjno-biurowa Delegatury;
 • Przyjmowanie korespondencji przychodzącej i przesyłek oraz rejestrowanie listów poleconych w rejestrze;
 • Adresowanie korespondencji wychodzącej i innych przesyłek, rejestrowanie listów poleconych w pocztowej książce nadawczej;
 • Wysyłanie korespondencji wychodzącej;
 • Inne zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 
 • Wykształcenie: średnie;
 • Staż pracy: powyżej 1,5 roku stażu w pracy biurowej;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, przepisów oświatowych, Kpa;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce; Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 
WYMAGANIA DODATKOWE 
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Samodzielność i dokładność;
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie;
 • Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu;
 • Umiejętności redakcyjne na wysokim poziomie;
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Kultura osobista. 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 
 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, w tym potwierdzających posiadanie wymaganego stażu w pracy biurowej;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 •  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE 
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów. 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
 
Dokumenty należy złożyć do: 21 września 2019 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu 

Miejsce składania dokumentów: 
Kuratorium Oświaty 
Kancelaria pok. 300 (III piętro) 
ul. Konarskiego 1-3 
85-066 Bydgoszcz 
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko inspektora w Delegaturze we Włocławku”
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 • Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz nr telefonu: 52 34 97 639; listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz; email: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl; 
 • ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl; 
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz nr telefonu: 52 34 97 623; e-mail: jsternik@bydgoszcz.uw.gov.pl; listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz; 
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej; 
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie; 
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska); 
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 •  Podstawa prawna przetwarzania danych:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. 
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 
  
Umowa o pracę na czas określony wynoszący 12 miesięcy. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. 

Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami. 


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: Kamil Dorna (11 września 2019)
Opublikował: Robert Ciechanowski (11 września 2019, 14:34:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1377