inspektor Bydgoszcz - zastępstwo – ogłoszenie nr 54265

Ogłoszenie o naborze nr 54265 z dnia 17 września 2019 r. 

Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
         
inspektora - zatrudnienie w zastępstwie za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na czas jego usprawiedliwionej nieobecności 
  
w Wydziale Organizacyjnym  

Wymiar etatu: 1  

Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsadzenia w wyniku naboru: 1  

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz  

Adres urzędu: 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1-3 
85-066  Bydgoszcz  

WARUNKI PRACY  

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium. Praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.  

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: 
Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windy, schodołaz i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo na drugim piętrze). Stanowisko pracy zlokalizowane jest na trzecim piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe i ergonomiczne siedzisko, ważne dla pracy siedzącej oraz w komputer, drukarkę i telefon. 
  
ZAKRES ZADAŃ 
 • obsługa komisji dyscyplinarnych;  
 • zastępowanie nieobecnych pracowników w kancelarii i w sekretariacie wydziału; 
 • inne zlecone przez bezpośredniego przełożonego. 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE  
 • Wykształcenie: średnie;  
 • Staż pracy: powyżej 0,5 roku stażu pracy w administracji publicznej;  
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, przepisów oświatowych, Kpa;  
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce; 
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;  
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;  
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
WYMAGANIA DODATKOWE  
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;  
 • Umiejętność analitycznego myślenia;  
 • Samodzielność i dokładność;  
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie;  
 • Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu;  
 • Umiejętności redakcyjne na wysokim poziomie;  
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej;  
 • Umiejętność pracy pod presją czasu; 
 • Kultura osobista. 
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE  
 • Życiorys/CV i list motywacyjny; 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;  
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;  
 • Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, w tym potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w administracji;  
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;  
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru; 
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;   
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów. 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW  
  
Dokumenty należy złożyć do: 18 października 2019 r. 
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu 
Miejsce składania dokumentów: 
Kuratorium Oświaty 
Kancelaria pok. 300 (III piętro) 
ul. Konarskiego 1 - 3 
85-066  Bydgoszcz 
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko inspektora - zastępstwo”  
  
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA 
  
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
  
Administrator danych i kontakt do niego: 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz nr telefonu: 52 34 97 639; listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz; email: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl; 
  
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl 
  
Kontakt do inspektora ochrony danych: 
Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 
85-066 Bydgoszcz nr telefonu: 52 34 97 623; e-mail: jsternik@bydgoszcz.uw.gov.pl; listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 
  
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 
  
Informacje o odbiorcach danych: 
podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające); przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie 
  
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 
  
Uprawnienia: 
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4. prawo do usunięcia danych osobowych; 
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; 
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
  
Podstawa prawna przetwarzania danych: 
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
  
Informacje o wymogu podania danych: 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. 
  
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 
  
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
  
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane 
  
INNE INFORMACJE  
  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. 
  
Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na czas jego usprawiedliwionej nieobecności. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. 

Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 34 97 616.

metryczka


Wytworzył: K. Dorna (17 września 2019)
Opublikował: Michał Bazelak (17 września 2019, 13:27:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1077