wymagane dokumenty i oświadczenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia niezbędne
 
 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko .................... w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej albo staż pracy w szkole wyższej
 
Kopie dodatkowych dokumentów i oświadczeń

wymaganych w celu potwierdzenia spełniania dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze w zależności od stanowiska na które prowadzony jest nabór, np.:
 
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia w zakresie ewaluacji zewnętrznej
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 
Uwagi
Każde oświadczenie, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Młokosiewicz (5 stycznia 2006)
Opublikował: Agnieszka Sobocka (5 stycznia 2006, 10:02:04)

Ostatnia zmiana: Sławomir Klich (22 czerwca 2016, 08:28:25)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 39192