W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona Główna systemu stron BIP w Polsce
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - portal gov.pl - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Tryb przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.). 
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 1700 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 z późn. zm.). 
 5. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246). 
 8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 2474 z późn. zm.)). 

II. Informacja dotycząca przekazywanych dokumentów
 
Do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty przekazuje się dokumentację pedagogiczną szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych zgodnie z art. 2 pkt 1-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 
Kuratorium przyjmuje dokumentację pedagogiczną uczniów potrzebną do wydania duplikatu lub zaświadczenia: 

 • księgi arkuszy ocen, 
 • księgi uczniów/słuchaczy,
 • księgi ewidencji,
 • księgi absolwentów,
 • rejestry wydanych świadectw i dyplomów,
 • protokoły egzaminów dojrzałości, egzaminów zawodowych, protokoły klasyfikacyjne, listy imienne z OKE potwierdzające zdanie egzaminów.
 • kroniki szkolne, księgi pamiątkowe itp.,
 • ramowe – godzinowe plany nauczania obowiązujące w poszczególnych latach funkcjonowania szkoły/placówki,
 • dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne i inne. 
Bardzo prosimy o przywożenie czystej dokumentacji, zakurzone i brudne księgi proszę oczyścić płynem dezynfekującym/grzybobójczym (np. INCIDUR, MELISEPTOL itp.) dostępnym w każdym sklepie medycznym – brudne księgi nie będą przyjmowane.
 
III. Występowanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy o przejęcie dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły lub placówki.
 1. Dyrektor lub osoba prowadząca szkołę przesyła drogą pocztową do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy  wniosek o przejęcie dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły lub placówki oświatowej – wzór do pobrania poniżej.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  - kopie dokumentów dotyczących  założenia, przekształceń oraz likwidacji szkoły lub placówki,
  - kopie opinii Archiwum Państwowego właściwego terytorialnie informującej o wytwarzaniu lub niewytwarzaniu przez szkołę materiałów archiwalnych (interpretacja Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt zamieszczonego na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych),
 3. Do przekazywanej dokumentacji należy dołączyć krótką notatkę o historii likwidowanej szkoły/placówki (podać granice chronologiczne, granice terytorialne i obwód szkoły, strukturę organizacyjną ze zmianami, system kancelaryjny stosowany w jednostce). 
IV. Przyjmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty
 
Archiwum zakładowe Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przyjmuje dokumentację kompletnymi rocznikami na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych – wzór do pobrania poniżej, po ich uprzednim uporządkowaniu (usunięciu wszystkich metalowych części oraz koszulek foliowych).
Dokumentację kat. A należy układać chronologicznie wewnątrz teczki aktowej, ponumerować (ołówkiem) każdą zapisaną stronę w prawym górnym rogu, umieścić na wewnętrznej stronie teczki liczbę zapisanych stron stosując następujący zapis: „Niniejsza teczka zawiera .... stron kolejno ponumerowanych, miejscowość, data, imię i nazwisko osoby archiwizującej akta”.

Tak przygotowaną dokumentację umieszczamy w teczkach z tektury bezkwasowej o wymiarach 320x230x50 mm, gramaturze 450 g/m2 lub w pudłach archiwalnych  bezkwasowych o wymiarach 360x260x110 mm, gramaturze 1100 g/m2 np. www.beskidplus.com.pl, www.leha.de, opis teczki aktowej – wzór do pobrania poniżej, taki sam opis prosimy umieścić w górnej części dłuższego grzbietu na pudach archiwalnych.
 
Dzienniki przekazuje się do archiwum w formie tradycyjnej bądź elektronicznej.
W przypadku formy elektronicznej należy sporządzić spis zdawczo-odbiorczy – wzór do pobrania poniżej oraz przekazać dzienniki na 2 nośnikach: płyta CD/DVD oraz pendrive zgodnie z §21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 z późn. zm.).
Płytę należy opisać pisakiem przeznaczonym do opisu płyt podając: nazwę szkoły, tytuł określający zawartość nośnika, daty oraz format pliku. Do pendrive należy dołączyć plakietkę z opisem zawartości nośnika.
Nośniki należy zapakować w papierowe pudełko i nakleić na nie etykietę opisową.
 
Jeżeli posiadają Państwo księgi uczniów i arkusze ocen do 1950 r. należy traktować je jako kat. A
 
Kuratorium Oświaty przyjmuje następujące okresy przechowywania dokumentów:
 
 1. Oryginały: aktu powołania, przekształcenia oraz uchwały o likwidacji szkoły kat. A*/B50**
 2. Statuty, regulamin oceniania i ramowe plany nauczania kat. A*/B50** 
 3. Protokoły Rady Pedagogicznej kat. A*/B50** 
 4. Księgi arkuszy ocen (na początku każdej księgi proszę umieścić alfabetyczny  spis uczniów) kat. A*/B50** 
 5. Arkusze uczniów którzy nie ukończyli szkoły (dołączyć alfabetyczny spis uczniów) kat. A*/B50** 
 6. Dokumentacja uczniów (nieodebrane oryginały świadectw lub innych dokumentów - dołączyć alfabetyczny spis uczniów) kat. A*/B50** 
 7. Księga uczniów/słuchaczy, księga ewidencji, rejestry kat. A*/B50** 
 8. Dokumentacja egzaminów - protokoły egzaminów lub imienne wykazy z OKE o zdaniu egzaminów kat. A*/B50** 
 9. Indeksy i zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych (dokumentację poprzedzić alfabetycznym spisem uczniów) kat. A*/B50** 
 10. Plany i programy nauczania obowiązujące w latach funkcjonowania szkoły/placówki kat. A*/B50** 
 11. Kroniki szkolne, księgi pamiątkowe kat. A*/B50** 
 12. Dzienniki kat. B5 ( z ostatnich pięciu lat, w przypadku braku arkuszy ocen danego rocznika stosujemy kat. A*/B50**) 
 
* kategoria A w przypadku, gdy Archiwum Państwowe wyda opinię, że szkoła wytwarza materiały archiwalne. 
* kategoria B w przypadku gdy Archiwum Państwowe wyda opinię, że szkoła nie wytwarza materiałów archiwalnych, a jedynie dokumentację niearchiwalną.
 
V. Pozostałe informacje
 
Przekazanie dokumentacji może nastąpić po przesłaniu wniosku i spisów zdawczo-odbiorczych do weryfikacji na adres e-mail archiwistów z odpowiedniego rejonu działania:
 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: swisniewski@kuratorium.bydgoszcz.pl
Delegatura w Toruniu:  sbylicki@kuratorium.bydgoszcz.pl
Delegatura we Włocławku:  amalendowicz@kuratorium.bydgoszcz.pl
 
Po sprawdzeniu i akceptacji spisów zdawczo-odbiorczych pracownik archiwum informuje szkołę o możliwości przywiezienia dokumentów.

Przed przekazaniem dokumentacji należy opisać teczki sygnaturami archiwalnymi wynikającymi z przygotowanych spisów zdawczo-odbiorczych.
 
Sprawdzone spisy zdawczo-odbiorcze należy wydrukować odpowiednio dla: kat. A
w 4 egzemplarzach, kat. B w 3 egzemplarzach. W imieniu strony przekazującej spisy podpisuje dyrektor szkoły/placówki lub osoba prowadząca szkołę/placówkę.
Przygotowaną dokumentację strona przekazująca przywozi we własnym zakresie do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, które mieści się w Bydgoskim  Centrum Finansowym przy ul. Jagiellońskiej 1 (wjazd od ulicy 19 marca 1981 r.).
Przed przejęciem do archiwum dokumentacja zostaje sprawdzona przez pracownika pod względem zgodności stanu przygotowania z powyższą procedurą.
W przypadku nieprawidłowości archiwista Kuratorium może odmówić podpisania protokołów, dostarczona dokumentacja zostaje zwrócona w celu usunięcia nieprawidłowości.
Po wykonaniu zaleceń zgodnych z  procedurą nastąpi ponowne przekazanie dokumentacji.
 
 
Termin dostarczenia dokumentacji należy uzgodnić telefonicznie z właściwym pracownikiem:
 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:  Sławomir Wiśniewski  52/34-97-631
Delegatura w Toruniu:  Szymon Bylicki 52/34-97-870
Delegatura we Włocławku: Anna Malendowicz  52/34-97-613

 
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
1. Wniosek o przejęcie dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych. 
2. Spis zdawczo - odbiorczy dokumentacji przekazywanej do archiwum Kuratorium Oświaty.
3. Spis zdawczo - odbiorczy informatycznych nośników danych.

Załączniki:

Przykładowy opis teczki aktowej.
doc, 13.42 kB
Opublikował w BIP: Michał Bazelak
Data opublikowania: 18.07.2019 13:17
Liczba pobrań: 26
Opublikował w BIP: Michał Bazelak
Data opublikowania: 02.09.2019 12:51
Liczba pobrań: 16
Opublikował w BIP: Michał Bazelak
Data opublikowania: 02.09.2019 12:53
Liczba pobrań: 18
Opublikował w BIP: Michał Bazelak
Data opublikowania: 02.09.2019 12:54
Liczba pobrań: 15
Wytworzył: A. Malendowicz
Data wytworzenia: 18.07.2019
Opublikował w BIP: Michał Bazelak
Data opublikowania: 18.07.2019 13:05
Ostatnio zaktualizował: Robert Ciechanowski
Data ostatniej aktualizacji: 03.06.2024 08:33
Liczba wyświetleń: 11